Pastrimi dhe marrja abdes me ujë zemzemi

Pastrimi dhe marrja abdes me ujë zemzemi

Pastrimi dhe marrja abdes me ujë zemzemi Pyetje: A lejohet marrja abdes dhe pastrimi me ujë zemzemi? Shejhu i nderuar Abdulaziz er-Raxhihi (Allahu e ruajttë!): Fjala e saktë është se lejohet marrja abdes me ujë zemzemi dhe pastrimi me të. Disa nga fukahatë (dijetarët e jurisprudencës islame) janë të mendimit se personit i lejohet të […]