Pejgamberit

Çfarë obligimesh kemi kundrejt shokëve të Pejgamberit (Paqja dhe lavdërimi e Allahut qofshin mbi të!)?

Pyetje: Çfarë obligimesh kemi kundrejt shokëve të Pejgamberit (Paqja dhe lavdërimi e Allahut qofshin mbi të!)? Përgjigje: Ndër kushtet për përmbushjen e besimit tek i Dërguari i Allahut (Paqja dhe lavdërimi e Allahut qofshin mbi të!) dhe dashurisë ndaj tij, janë: – Të duam shokët e tij, sipas gradave që ata kanë në mirësi dhe […]