Për çfarë qëllimi u bë i ligjshëm agjërimi?

Për çfarë qëllimi u bë i ligjshëm agjërimi?

8-Për çfarë qëllimi u bë i ligjshëm agjërimi? Qëllimi final i ligjshmërisë së agjërimit ishte arritja e devotshmërisë. Këtë qëllim, e ka përmendur Allahu i Lartësuar në Kuranin famëlartë, duke thënë: “O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të jeni të devotshëm.” [El Bekare 183]. […]