Përdorimi i misvakut gjatë agjërimit

Përdorimi i misvakut gjatë agjërimit

Përdorimi i misvakut gjatë agjërimit Për rëndësinë e përdorimit të misvakut dhe dobitë e tij të shumta, kanë ardhur hadithe autentike nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, të cilat nxisin në përdorimin e tij. Prej këtyre haditheve po përmendim: Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhu i cili ka thënë: “I Dërguari i […]