Përdorimi i misvakut

Përdorimi i misvakut

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu: Nga I Dërguari I Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Sikur mos ta rëndoja popullit tim, atëherë do i kisha urdhëruar të përdornin misvakun në çdo abdes.” E ka nxjerr Maliku, Ahmedi dhe Nesaiu. E ka saktësuar Ibën Huzejme. Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Abdesi ka […]