Përdorimi i misvakut

Përdorimi i misvakut

Transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Sikur mos ta rëndoja popullit tim do t’i kisha urdhëruar të përdornin misvakun në çdo abdes.” E ka nxjerr Maliku, Ahmedi dhe Nesaiu. E ka saktësuar Ibën Huzejme. Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: Abdesi ka […]