Përputhja mes dy ajeteve që duket sikur kundërshtojnë njëri-tjetrin dhe sqarimi i disa besimeve të kota.

Përputhja mes dy ajeteve që duket sikur kundërshtojnë njëri-tjetrin dhe sqarimi i disa besimeve të kota

Kjo është një pyetje e rëndësishme dhe ajo ka ndikim të madh në historinë e diturisë. Për mua, kjo çështje – pas studimit dhe analizës – është një prej shkaqeve kryesore të devijimit në teuhidin uluhijeh (njësimi i Allahut në adhurim). Prej pasojave të saj të rrezikshme është se ajo është shkak për bashkimin deri […]