Perse Allahu e zbriti Kuranin?

Perse Allahu e zbriti Kuranin?

Perse Allahu e zbriti Kuranin? Allahu e zbriti Kuranin që të veprohet sipas tij. Allahu i Lartësuar thotë: “Ndiqni atë që është zbritur prej Zotit tuaj dhe mos ndiqni gjë tjetër në vend të tij.” Surja El Araf. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Lexojeni Kuranin dhe veproni sipas udhëzimeve […]