Përse engjëjt kundërshtuan krijimin e Ademit si mëkëmbës në tokë

Përse engjëjt kundërshtuan krijimin e Ademit si mëkëmbës në tokë, pastaj i ranë në sexhdeh atij?

Përse engjëjt kundërshtuan krijimin e Ademit si mëkëmbës në tokë, pastaj i ranë në sexhdeh atij? Përgjigje: Së pari ata nuk iu përulën atij në sexhdeh, veçse pasi Allahu ia mësoi atij të gjithë emrat (e sendeve). Prandaj kanë thënë dijetarët: nëse njeriu e mëson sheriatin (fenë) e Allahut dhe është i sinqertë në diturinë […]