Përse nuk duhet ta shpresojmë vdekjen?

Pse nuk duhet të shpresojmë vdekjen?

Pse nuk duhet të shpresojmë vdekjen? Nga Xhabir ibn Abdullah përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Mos e dëshironi vdekjen, sepse tmerri prej asaj pamje është i madh. Prej lumturisë së robit është që të zgjatet jeta e tij dhe që Allahu i […]