Pështyma në drejtim të kibles

Të pështyrit në drejtim të Kibles

Nga i biri i Umerit – Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Ai që ka pështyrë në drejtim të Kibles në Ditën e Gjykimit do të ringjallet me pështymën në fytyrë.” E transmeton […]