Pozita e nderuar e sahabëve; shokëve të Pejgamberit fisnik

Pozita e nderuar e sahabëve; shokëve të Pejgamberit fisnik

Pozita e nderuar e sahabëve; shokëve të Pejgamberit fisnik Lavdëruar qoftë Allahu, i Plotëfuqishmi, Mëkatëfalësi! Paqja, mëshira dhe bekimet e Tij, qofshin mbi të Dërguarin e Tij të përzgjedhur, Muhamedin; mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij të dalluar; muhaxhirët (emigruesit për hir të Zotit, nga Meka në Medine) dhe ensarët […]