Pozita e Sunetit në Islam

Pozita e Sunetit në Islam

Pozita e Sunetit në Islam Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Profetin tonë Muhamedin vulën e profetëve, i cili ka thënë: “Mua më është dhënë Kurani e më është dhënë edhe njëherë sa […]