Prej duave që thuhet në fillim të namazit

Prej duave që thuhen në fillim të namazit

Prej duave qe thuhet ne fillim te namazit Nga Ali bin Ebi Talib se ka thënë: “Kur Profeti ﷺ ngrihej për t’u falur, thoshte: “E drejtoj fytyrën time nga Ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën, duke qenë i sinqertë dhe musliman i pastër dhe nuk jam nga idhujtarët. Vërtet, namazi im, adhurimi im, vdekja […]