Prej lutjeve përmbledhëse

Prej lutjeve përmbledhëse

Nga Abdullah ibn Mes’udi – allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se Profeti sasu lutej duke thënë: “All llahumme inni es’elukel huda uet tuka, uel afafe uel ghina” (O Allahu im. Unë të kërkoj Ty udhëzimin dhe devotshmërinë, mjaftueshmërinë dhe pasurinë”. Transmeton Muslimi[1] Kjo është prej lutjeve më gjithëpërfshirëse dhe më të dobishme. […]