Pyetje përgjigje për besimin dhe bazat e tij

Pyetje përgjigje për besimin dhe bazat e tij

Pyetja: Cilat janë Bazat e Besimit? Përgjigjja: Bazat e Besimit janë:  Besimi në Allahun, Engjëjt e Tij, Librat e Tij, Profetët e Tij, në Ditën e Fundit, si dhe besimi në Paracaktimin, i mirë qoftë ai, apo i keq. Pyetja: Përmend emrat e tre engjëjve! Përgjigjja: Xhibrili, Mikaili dhe Israfili (Paqja e Zotit qoftë mbi […]