Pyetje përgjigje për besimin dhe bazat e tij

Pyetje-përgjigje rreth besimit

Pyetja 1: Cilat janë bazat e besimit? Përgjigje 1: Bazat e besimit janë:  Besimi në Allahun, engjëjt e Tij, librat e Tij, Profetët e Tij, në ditën e fundit, si dhe besimi në paracaktimin, i mirë apo i keq qoftë ai. Pyetja 2: Përmend emrat e tre engjëjve. Përgjigje 2: Xhibrili, Mikaili dhe Israfili (Paqja […]