Rregullat e përparësisë në blerje

Rregullat e përparësisë në blerje

Rregullat e përparësisë në blerje (esh- shuf’ah) Nga Xhabir ibn Abdullah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka gjykuar se ortaku ka përparësi nëse ortaku i tij dëshiron ta shesë pjesën e tij në çdo […]