Rreth namazit të Bajramit

Rreth namazit të Bajramit

Transmetohet nga Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma se ka thënë: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, Ebu Bekri dhe Umeri e falnin namazin e Bajramit (fitër dhe kurban Bajramit) para hutbes.” Transmetuesi hadithit: Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma. Nxjerrja e hadithit: Buhariu (963) dhe Muslimi (888) Tema e hadithi: Namazi i Bajramit falet para hutbes. Shejh […]