Së pari namazi Bajramit pastaj hutbja

Së pari namazi i Bajramit pastaj hutbja

Së pari namazi i Bajramit pastaj hutbja. Transmetohet nga Ibën Umeri (radijAllahu anhuma) se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), Ebu Bekri dhe Umeri e falnin namazin e Bajramit para hutbes.” Mutefekun alejhi. Çfarë përfitohet nga hadithi: Udhëzimi i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), Ebu Bekrit dhe Umerit (radijAllahu anhuma) ishte […]