Së pari namazi Bajramit pastaj hutbja

Së pari namazi Bajramit pastaj hutbja

Së pari namazi Bajramit pastaj hutbja Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhuma se ka thënë: “I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, Ebu Bekri dhe Umeri e falnin namazin e Bajramit para hutbes.” Mutefekun alejhi Cfarë përfitohet nga hadithi: -Udhëzimi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, Ebu Bekrit dhe Umerit radijAllahu anhuma ishte fillimi […]