Sexhdja e falenderimit

Sexhdja e falenderimit

Kur njeriut i vjen nga Allahu ndonjë mirësi apo i largohet ndonjë e keqe, është e pëlqyer për të të shkojë në sexhde, sepse sexhdja është punë e mirë dhe Allahu i Madhëruar ka thënë: (… dhe bëni punë të mira)[1]. Transmetohet nga Ebu Bekra -radiallahu anhu-: “Profetit -alejhi selam- kur i vinte ndonjë lajm […]