Shiko çfarë dobie të madhe ka salavati mbi Profetin – sal lall llahu alejhi ue sel lem!

Shiko çfarë dobie të madhe ka salavati mbi Profetin – sal lall llahu alejhi ue sel lem!

Shiko çfarë dobie të madhe ka salavati mbi Profetin – sal lall llahu alejhi ue sel lem! Thotë shejkh Mesh’hur Hasen – Allahu e ruajtë: “Pëlqehet që të shtohen salavatet mbi Profetin – lavderimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ditën e xhuma. Dhe nga dobitë e këtyre salavateve është se ato e […]