Shndërrimi i zemrave.

Shndërrimi i zemrave

Prej meditimeve gjatë leximit të Kuranit në muajin e Ramazanit. – Shndërrimi i krijesave. Shndërrimi i krijesave është një realitet për të cilin ka folur Kurani dhe suneti. Ai sipas gjuhës së Kuranit njihet me fjalën [meskh] dhe ka ardhur në disa ajete. Mes tyre përmendim: Ajeti i sures El-Bekare: “Ju i dini ata të […]