Shpërblimi i atij që fal namazin me xhemat në xhami për 40 ditë

Shpërblimi i atij që fal namazin me xhemat në xhami për 40 ditë

Pyetësi thotë: A është i saktë hadithit: “Kush tregon kujdes ndaj tekbirit të ihramit për dyzet ditë, atij i shkruhen dy largime: largim nga zjarri dhe largim nga nifaku”? Shejh Muhamed bin Abdullah es-Subejil: Hadithi është autentik. E transmeton Et-Tirmidhi merfuan (e ngre te Profeti alejhis-selam) nga Enes bin Malik radijAllahu anhu. Po ashtu e […]