Shpjegimi i hadithit “Kush shpik në këtë çështjen tonë…” Pjesa dytë

Shpjegimi i hadithit: “Kush shpik në çështjen tonë…” – Pjesa e dytë

Shpjegimi i hadithit: “Kush shpik në çështjen tonë…” – Pjesa e dytë. Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: Fjala e tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): “… ajo është e refuzuar” d.m.th. i refuzohet dhe nuk pranohet te Allahu i Lartmadhëruar, sado që njeriu e ka lodhur veten e tij (në bërjen e saj) […]