Si duhet të jetë besimi ynë në lidhje me Pejgamberët

Si duhet të jetë besimi ynë në lidhje me Pejgamberët, në mënyrë të shtjelluar?

Pyetje: Si duhet të jetë besimi ynë në lidhje me Pejgamberët, në mënyrë të shtjelluar? Përgjigje: Është detyrë për ne t’i besojmë të gjithë Pejgamberët dhe të Dërguarit, për të cilët është vërtetuar se janë Pejgamberë dhe të Dërguar, në mënyrë të përgjithshme dhe specifike. Besojmë se Allahu i Lartësuar i ka dalluar ata me […]