Si duhet të sillet besimtari me prindin e vet?

Si duhet të sillet besimtari me prindin e vet?

Si duhet të sillet besimtari me prindin e vet? Ta mëson Zoti yt i Lartësuar vetëm me një ajet! “Nga Urueh përcillet se ka thënë për fjalën e Allahut të Lartësuar: “Dhe shtriji para tyre krahët e përuljes me mëshirë” : Bëj atë që ata e duan.” (për sa kohë që dëshira e tyre nuk […]