Si mund të arrihet SINQERITETI?

Si mund të arrihet SINQERITETI?

Si mund të arrihet SINQERITETI? -Le të jetë qëllimi yt në vepra, vetëm kënaqësia e Allahut -Pastro nijetin (qëllimin) nga çdo  gjë e dyshimtë -Lufto me ndjenjën e syfaqësisë -Ruaji, fshihi veprat e tua të mira -Kërko nga Allahu që ti pranojë -Lexo ngjarjet dhe ndodhitë e selefëve që bëjnë fjalë për sinqeritetin -Mëso rreth […]