Si të veproj nëse e harroj një rekat të namazit pa e falur?

Si të veproj nëse e harroj një rekat të namazit pa e falur?

U pyet shejkh Uthejmini Allahu e meshiroftë: Kush e fal namazin e jacisë (darkës) të mangët me tre rekate dhe më pas flet apo ecën pak , a e përsërit namazin nga fillimi apo e vazhdon atë që fali mangët dhe më pas bën sexhden e harresës ? U përgjigj: Detyrë për të është që të […]