Si të veprojmë nëse nuk biem dakord mes nesh në ndonjë gjë?

Si të veprojmë nëse nuk biem dakord mes nesh në ndonjë gjë?

Si të veprojmë nëse nuk biem dakord mes nesh në ndonjë gjë? Kur kemi mospajtime për ndonjë gjë kthehemi tek Libri i Allahut (Kurani) dhe Sunneti (hadithet e sakta te Profetit, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) dhe gjykohemi sipas tyre. Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse bini në kundërshtim në ndonjë gjë, kthehuni […]