Sunet i harruar .Falja e dy rekate në shtëpi pas namazit të Bajramit

Sunet i harruar .Falja e dy rekate në shtëpi pas namazit të Bajramit

Sunet i harruar Falja e dy rekate në shtëpi pas namazit të Bajramit Transmetohet nga Ebu Seid radijAllahu anhu se ka thënë: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nuk falte asgjë para namazit të Bajramit. Por kur kthehej në shtëpinë e tij falte dy rekate.” Transmeton Ibën Maxhe me zinxhir të mirë (hasen). Hadithin e ka […]