Sunet i harruar .Falja e dy rekate në shtëpi pas namazit të Bajramit

Falja e dy rekateve në shtëpi pas namazit të Bajramit

Sunet i harruar: Falja e dy rekateve në shtëpi pas namazit të Bajramit. Transmetohet nga Ebu Seidi (radijAllahu anhu) se ka thënë: “Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) nuk falte asgjë para namazit të Bajramit, por kur kthehej në shtëpinë e tij falte dy rekate.” Transmeton Ibën Maxhe me zinxhir të mirë (hasen). Hadithin e ka […]