të gjejmë rrugë drejt Tij?

Me çfarë të afrohemi tek Allahu, të gjejmë rrugë drejt Tij?

Me çfarë të afrohemi tek Allahu, të gjejmë rrugë drejt Tij? Ne afrohemi tek Allahu përmes Emrave dhe Cilësive të Tij dhe me vepra te mira. Allahu i Lartësuar thotë: “Të Allahut janë Emrat e Bukur, luteni me to!” Surja El Araf, 180. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Te […]