Tefsir disa ajete nga surja Lejl

Tefsir i disa ajeteve nga surja Lejl

Thotë Allahu i Lartësuar në fund të sures Lejl: 17.“Dhe do të shmanget prej tij (Xhehenemit) më i devotshmi (më i qëndrueshmi në kufijtë e Allahut).” “Ai që e jep pasurinë e vet për t’u pastruar.” (Ai që jep sadaka dhe zekat për të pastruar shpirtin prej sëmundjes së koprracisë, si dhe për të pastruar […]