Tetë rregulla rreth ditës së xhuma

Tetë rregulla rreth ditës së xhuma

Allahu i Lartësuar e dalloi këtë umet me veçori e tipare dalluese si dhe me mirësi të larta. Prej këtyre mirësive ishte edhe përzgjedhja që Ai ia bëri ditës së xhuma si ditë feste për të gjithë muslimanët, ditë prej së cilës u privuan çifutët dhe të krishterët. Hafidh Ibën Kethiri (Allahu e mëshiroftë!) thotë: […]