Thënia “Amin” pas leximit të sures El-Fatiha

Thënia “Amin” pas leximit të sures El-Fatiha

Thënia “Amin” pas leximit të sures El-Fatiha. Transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu)  se ka thënë: I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) kur mbaronte leximin e “Ummil-Kuran/Fatihanë” e ngrinte zërin dhe thoshte “Amin”. Hadithin e transmeton Ed-Darakutni dhe e ka konsideruar të mirë (hasen) Hakimi i cili e ka saktësuar. Shpjegimi fjalëve: “Amin” […]