Thënia “Amin” pas leximit të sures El-Fatiha

Thënia “Amin” pas leximit të sures El-Fatiha

Thënia “Amin” pas leximit të sures El-Fatiha Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu  se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kur mbaronte leximin e “Ummil-Kuran/Fatihanë” e ngrinte zërin e tij dhe thoshte “Amin!” Hadithin e transmeton Ed-Darakutni dhe e ka konsideruar të mirë (hasen) dhe Hakimi, i cili e ka saktësuar. […]