Ti ke një moral të lartë

Ti ke një moral të lartë

Feja jonë – për atë që e analizon me vëmendje – ndërtohet mbi tre themele, që janë: Njohja e Allahut të Madhëruar, njohja e fesë Islame me argumente, dhe njohja e Profetit Muhamed – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Allahu i Madhëruar është Krijuesi, i Cili meriton kulmin e dashurisë, frikës dhe […]