Vlera e mëshirës dhe atyre që i mëshirojnë të tjerët

Vlera e mëshirës dhe atyre që i mëshirojnë të tjerët

Nga Xherir ibn Abdullah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Ai që nuk i mëshiron njerëzit nuk e mëshiron Allahu” Muttefekun alejhi.[1] Teksti i këtij hadithi tregon se kush nuk i mëshiron njerëzit […]