Vlera e përmendjes së Allahut në hadithet autentike

Vlera e përmendjes së Allahut në hadithet autentike

Transmetohet nga Enes bin Malik radijAllahu anhu se Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Të ulem me njerëz të cilët e përmendin Allahun e Madhëruar prej namazit të sababut derisa të lind dielli është më e dashur për mua se sa të liroj katër rob nga bijtë e Ismailit. E të ulem me njerëz […]