Vlera e sures ‘El Ikhlas’ (Sinqeriteti)

Vlera e sures ‘El Ikhlas’ (Sinqeriteti)

Vlera e sures ‘El Ikhlas’ (Sinqeriteti) Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “ ‘Kul huuallahu ehad’ (Thuaj Ai Allahu është Një) është e barabartë me një të tretën e Kuranit” […]