Vrasja e njeriut është nga mëkatet e mëdha

Vrasja e njeriut është nga mëkatet e mëdha

Mëkati i dytë: Vrasja e njeriut Allahu Madhëruar thotë: “Kushdo që vret një besimtar me paramendim, ndëshkimi i tij është Xhehenemi, ku do të qëndrojë përgjithmonë.[1] Allahu është zemëruar me atë, e ka mallkuar[2] dhe i ka përgatitur dënim të madh.”[3] I Madhëruari thotë: “dhe ata që, pos Allahut, nuk adhurojnë zot tjetër, nuk vrasin […]