Shirku

Rruga drejt Lavdisë dhe Fitores – Pjesa e dytë

I Dërguari i Allahut nuk pushon së ftuari në teuhid, madje dhe në luftë Kur doli grupi i besimtarëve, sahabët e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) për në betejën e Hunejnit, në gjirin e tyre ndodheshin edhe disa njerëz, që ishin të rinj në fenë islame. Ata panë idhujtarët […]

E vërteta mbi fenë e Jehudëve (JUDAIZMIN) Pjesa e dytë

 KABALA DHE MISTICIZMI JEHUD Deri tani përmendëm se jehudët e konsiderojnë veten popull të zgjedhur dhe superior mbi gjithë popujt dhe krijesat e tjera. Tani do kuptojmë pak më shumë se “si” e “pse”. Në misticizmin jehud , i cili ka karakter panteistik[1](sepse kemi krijesa të  cilat janë edhe zot edhe krijim njëkohësisht ngaqë shkojnë […]

Betimi në tjetër kënd përveç Allahut të Lartësuar

Shejh Salih el Feuzani (Allahu e ruajttë!): Betimi në tjetër kënd përveç Allahut të Lartësuar është shirk. Siç transmeton Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut ai ka mohuar ose ka bërë shirk.” Transmeton Et Tirmidhij (1535) dhe […]

“E verteta mbi fene e Jehudëve (Judaizmin)”

Allahu thotë në Kur’an: “Mjerë ata që shkruajnë Librin me duar të veta e pastaj thonë:’Kjo është nga Zoti’ (2:79) Dhe thotë:  “…një pjesë e tyre dëgjonin Fjalën e Zotit, pastaj e ndryshuan atë me qëllim pasi e kuptuan” [2:75] Dhe:  “…ndërkohë që janë urdhëruar në Teurat dhe Ingjil të adhurojnë vetëm një Zot, përveç […]

Namazi i xhenazes!

Xhenazet qe muslimani nuk e ka detyre t’ua fale namazin dhe ato qe duhet tua fale namazin (e xhenazes)? Argumentet fetare pohojne se namazi i xhenazes u falet te vdekurve prej Muslimaneve, qofshin ata te mire apo te keqinj, perderisa e keqja e tyre nuk ka arritur ne cakun e mohimit apo te berit ortak […]

Ndalimi i rreptë nga shirku dhe sqarimi se ai është mëkati më i madh

   Ndalimi i rreptë nga shirku dhe sqarimi se ai është mëkati më i madh Allahu i Madheruar thote: “Vërtetë, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë. Kushdo që i bën shok Allahut (në adhurim), ka bërë gjynah […]

Vizita e varreve dhe kërkimi i ndihmës nga i varrosuri – 4 –

(Fillimi i shfaqjes së shirkut) Thuhet, se për herë të parë në tokën e Mekës pas vdekjes së Ibrahimit khalilit, shirku është shfaqur prej Amër ibën Luhej El-Khuzaij. Ai është  personi të cilin pejgamberi (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) e pa duke iu zvarritur zorrët në zjarr. Ai është i pari që […]