Biografi

Islami në Indi (Pjesa e dytë)

Pjesa e dytë –India gjatë periudhave të ndryshme kohore të sundimit të myslimanëve-  India kohën e dinastisë Emevite (96-132H) dhe Abasite. Pas largimit të MuhamedbinEl-Kasimit nga India në vitin 96 të hixhretit situata e saj nuk ishte qëndrueshme dhe disa zona u rikthyen në duart e sundimtarëve të hershëm. Në vitin 100 të hixhretit prijësi […]

Islami në Indi (Pjesa e parë)

Pjesa e parë -Parathënia dhe Depërtimi i islamit në Indi- Parathënie: India është një gadishull i madh në oqeanin indian, në jug dhe juglindje të vargmaleve të Himalajës, laget nga deti Arab në jugperëndim dhe nga deti Bengal në juglindje. Emri i tij është marrë nga lumi Indus në verilindje të gadishullit të cilin arabët […]

Cilësitë e Profetit (alejhi selam) dhe prejardhja e tij (Pjesa e parë)

Allahu i Madhëruar thotë: Muhamedi është i Dërguar i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sexhde, duke kërkuar dhuntinë dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sexhdes. Ky është përshkrimi i tyre në […]

Frytet e studimit të historisë Profetike (Pjesa e dytë)

Dobia e katërt: Njohja e shkaqeve të triumfit (fitores) dhe shkaqeve të dështimit (mposhtjes, humbjes). Nëse do të studiojmë historinë e Profetit dhe historinë e sahabëve, atëherë do të mësojmë shkaqet e fitores dhe shkaqet e humbjes. Nga shkaqet e fitores janë: -besimi i palëkundur tek Allahu, – mbështetja vetëm tek Ai, – lutja (përgjërimi) […]

Frytet e studimit të historisë Profetike (Pjesa e parë)

Shtrohet pyetja: Kush është dobia e studimit të historisë profetike dhe historisë së shokëve të tij të ndershëm? Dobitë e studimit të historisë profetike dhe historisë së sahabëve janë të shumta. Dobia e parë: Njohja e shkaqeve të zbritjes së shumë ajeteve të Kuranit dhe të haditheve profetike. Kjo çon në kuptimin e tyre, kuptimin […]

Ky ishte Muhamedi, i Dërguari i Allahut

Injorancë dhe padrejtësi, përçarje dhe shkëputje lidhjesh farefisnore, idhujtari dhe humbje. Kjo ishte gjendja që e jetonin njerëzit në kohën e injorancës. Por Allahu lejoi lindjen e një agimi të ri dhe një drite që do ti shuante të gjitha këto errësira. Ajo ishte ardhja e Muhamedit, të Dërguarit të Allahut. Zoti i e cilësoi […]

Biografi përmbledhëse e dijetarit të shquar El Kadi Ijad

Biografi përmbledhëse e dijetarit të shquar El Kadi Ijad[1] (476 – 544 hixhri)   Emri i tij dhe origjina. El Kadi Ijad, emri i plotë i tij është Ebu El Fadël Musa bin Ijad bin Umer bin Musa el Jahsubi es Sebti. Ka lindur në qytetin Sebteh në vitin 476 hixhri[2]. Ai ishte gjykatës, dijetar […]