Biografi

Dritë e cila ndriçoi kështjellat e Shamit

Vijon nga tema: Shenjat e mëdha që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam). Për thënien “E cila ndriçoi kështjellat e Shamit”, Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) thotë: Veçimi i Shamit me shfaqjen e kësaj drite është shenjë e stabilitetit dhe përqëndrimin të fesë së tij në vendet e Shamit. Për këtë arsye, […]

Islami në Indi (Pjesa e dytë)

India gjatë periudhave të ndryshme kohore të sundimit të myslimanëve! – Pjesa e dytë – India në kohën e dinastisë Emevite (96-132H) dhe Abasite. Pas largimit të Muhamed bin El-Kasimit nga India në vitin 96 të hixhretit situata e saj nuk ishte e qëndrueshme dhe disa zona u rikthyen në duart e sundimtarëve të hershëm. […]

Islami në Indi (Pjesa e parë)

Parathënia dhe depërtimi i islamit në Indi – Pjesa e parë. Parathënie: India është një gadishull i madh në Oqeanin Indian, në jug dhe juglindje të vargmaleve të Himalajës, laget nga deti Arab në jugperëndim dhe nga deti Bengal në juglindje. Emri i tij është marrë nga lumi Indus në verilindje të gadishullit të cilin […]

Cilësitë e Profetit dhe prejardhja e tij (Pjesa e parë)

Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: “Muhamedi është i Dërguar i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sexhde duke kërkuar dhuntinë dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sexhdes. Ky është përshkrimi i […]

Frytet e studimit të historisë profetike – pjesa e dytë –

Dobia e katërt: Njohja e shkaqeve të triumfit (fitores) dhe shkaqeve të dështimit (mposhtjes, humbjes). Nëse do të studiojmë historinë e Profetit dhe historinë e sahabëve, atëherë do të mësojmë shkaqet e fitores dhe shkaqet e humbjes. Nga shkaqet e fitores janë: besimi i palëkundur tek Allahu, mbështetja vetëm tek Ai, lutja (përgjërimi) tek Ai, […]

Frytet e studimit të historisë profetike – pjesa e parë –

Kush është dobia e studimit të historisë profetike dhe historisë së shokëve të tij të ndershëm? Dobitë e studimit të historisë profetike dhe historisë së sahabëve janë të shumta. Dobia e parë: Njohja e shkaqeve të zbritjes së shumë ajeteve të Kuranit dhe të haditheve profetike. Kjo çon në kuptimin e tyre, kuptimin e asaj […]

Ky ishte Muhamedi i dërguari i Allahut

Injorancë dhe padrejtësi, përçarje dhe shkëputje lidhjesh farefisnore, idhujtari dhe humbje. Kjo ishte gjendja që jetonin njerëzit në kohën e injorancës. Allahu lejoi lindjen e një agimi të ri dhe një drite që do t’i shuante të gjitha këto errësira. Ajo ishte ardhja e Muhamedit, të Dërguarit të Allahut. Zoti i e cilësoi atë (Muhamedin) […]

Biografi përmbledhëse e dijetarit të shquar El Kadi Ijad

Biografi përmbledhëse e dijetarit të shquar El Kadi Ijad[1] (476 – 544 hixhri)   Emri i tij dhe origjina. El Kadi Ijad, emri i plotë i tij është Ebu El Fadël Musa bin Ijad bin Umer bin Musa el Jahsubi es Sebti. Ka lindur në qytetin Sebteh në vitin 476 hixhri[2]. Ai ishte gjykatës, dijetar […]