Libërtha

Dyert e mirësisë (2)

E pesta: Ndërtimi i një xhamie.   Xhamitë janë vendet më të dashura tek Allahu, ashtu siç na ka treguar për këtë i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), i cili thotë: “Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë.”[1] Nëse ndërtohet një xhami e në të falet namazi, lexohet Kur’ani, përmendet emri i […]

Ku ndodhet Allahu?

Allahu i Madhëruar thotë: “I Gjithëmëshirshmi mbi Fron u ngrit (si i takon Madhërisë së Tij).” Taha 5 Allahu i Madhëruar thotë: “e pastaj u ngrit mbi Fronin hyjnor…” në gjashtë vende në Kuran, e ato janë: 1.  Sure El Earaf ajeti 54 2. Sure Junus ajeti 3 3. Sure Er Rad ajeti 2 4. […]

Rregullat e gjykimit ndaj njerëzve – 3 التكفير و ضوابطه

Pyetje e përgjigje Pyetja 1: “Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu. Shejh i nderuar; kemi dëgjuar se ju nuk bëni shtjellim të Fjalës së Allahut “E kush nuk gjykon me atë që ka zbritur Allahu atëherë, ata janë qafira”[1] Shpresojmë të na i vërtetoni këtë, Allahu ju dhëntë begati!” Përgjigje: “Duhet medoemos që kur dëgjoni […]

Rregullat e gjykimit ndaj njerëzve – 2 التكفير و ضوابطه

Ata të cilët bëjnë shpërthime, kanë dalë kundër  gjykimeve të Islamit Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe lavdërimet e Tij qofshin mbi Profetin tonë, mbi familjen dhe shokët e tij. Ekzistenca e qetësisë është kërkesë e domosdoshme, madje njerëzit kanë më shumë nevojë për të sesa për ngrënie-pirjen. Për këtë shkak edhe Ibrahimi (Paqja dhe […]

Rregullat e gjykimit ndaj njerëzve – 1 التكفير و ضوابطه

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të Dërguarin e Tij Muhamedin, me familjen e shokët e tij dhe me këdo që ndjek rrugën e tyre deri në Ditën e Shpërblimit. Kjo temë është e rëndësisë së veçantë. Në të janë zhytur njerëzit në të kaluarën dhe në […]

Nëse kërkon lumturinë – 2 –

Gjashtë shtyllat që duhen besuar janë: 1-  Besimi në Allahun, Një të Vetëm, pa shok dhe ortak. Që njeriu të besojë se vetëm Allahu i Lartësuar është Krijuesi i kësaj Gjithësie me gjithë çka në të, dhe se vetëm Ai vepron në të si të dojë. Përderisa është kështu, atëherë adhurimi duhet të bëhet vetëm […]

Nëse kërkon lumturinë – 1 –

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. “Lumturia” është synimi kryesor drejt të cilit, për ta fituar, vrapon kushdo që ndodhet në tokë. Mendimtarët, poetët, filozofët dhe mjekët, janë përpjekur t’i japin një kuptim lumturisë, duke kërkuar shkaqet që e sjellin atë dhe largojnë brengat. Dhe në të vërtetë, alternativat që ata paraqesin, nuk të […]