Dita Xhuma

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes?

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes? Që hytbet të arrijnë qëllimin e tyre kërkohet prej besimtarëve të heshtin gjatë kohës që imami ligjëron, dhe të dëgjojnë me vëmendje fjalët e tij. Kjo porosi është përmendur në Kuran ku thuhet: “Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me vëmendje dhe heshtni, se ndoshta do të mëshiroheni!” Suretu […]

Emërtimi i ditës së xhuma dhe zanafilla e saj

Emërtimi i ditës së xhuma dhe zanafilla e saj. Emri [El-Xhumuah] në arabisht apo [E Xhuma] në shqip është emër Islam, sepse ky emër nuk ka qenë i njohur para Islamit. Emri i hershëm i xhumasë tek arabët ka qenë [El-Urubeh] siç është edhe emri [E Premte] te shqiptarët. Ensarët (siç quhen banorët myslimanë të […]

E Xhumaja është festa e muslimanëve

E Xhumaja është festa e muslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia më e vogël kryesore e matjes së kohës është dita. Shtatë të tilla përbëjnë një javë, pastaj të tjerat janë përsëritje e tyre ku nëpërmjet këtij cikli formohen muajt dhe vitet. Grupimi i ditëve në javë ka lidhje me një realitet të vjetër […]

Fetva të ndryshme rreth namazit të Xhumasë

– Udhëtari duhet t’a falë namazin e xhumasë nëse ka mundësi. Pyetje: A e ka detyrë udhëtari që ditën e xhuma të falë namazin e xhumasë apo duhet të falë namazin e drekës? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Ai ka për detyrë që bashkë me xhematin të falë të xhumanë përderisa ka […]

A duhet t’i vizitoj varrezat në ditën e xhuma?

A lejohet veçimi i ditës së Bajramit dhe të Xhumasë për të vizituar varrezat? Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr tregon se e ka pyetur [1] babain e tij Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajtë), dhe ai i është përgjigjur: Nuk ka argument për një gjë të tillë.   Përktheu: Unejs Sheme —————————————————– [1] Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr është […]

Cili është gjykimi i shqiptimit të thënies “Amin” gjatë hutbes së xhuma?

Cili është gjykimi i shqiptimit të thënies “Amin” gjatë hutbes së xhuma? Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr [1] tregon se e ka pyetur gjyshin e tij Abdulmuhsin el-Abadi (Allahu na bëftë dobi me të!), dhe ai i është përgjigjur: Po, thuhet “amin” dhe dërgohet salavat për Profetin (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) (kur hatibi e përmend). Të […]

Rregullat e hutbes

Transmetohet nga Xhabir bin Semurah (radijAllahu anhhu) se: “Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ligjëronte (e mbante hutben) ditën e xhuma në këmbë. Pastaj ulej (mes dy hutbeve), dhe pastaj ngrihej e ligjëronte përsëri në këmbë. Prandaj, kushdo që të njofton se ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka ligjëruar (e ka mbajtur hutben) ulur, ka gënjyer.” […]

Nuk lejohet përshëndetja me selam gjatë hutbes

Nuk lejohet përshendetja me selam gjatë hutbes. Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Përshëndetja me selam gjatë hutbes së xhuma është e ndaluar. Nuk i lejohet personit që kur hyn në xhami dhe imami po mban hutben e xhuma, të përshëndesë me selam. Po ashtu, dhe kthimi i përshëndetjes (selamit) është e ndaluar. […]