Dita Xhuma

Çfarë duhet të bësh kur e prish abdesin gjatë hutbes së xhumasë?

Pyetësi thotë: Isha duke dëgjuar hutben e xhumasë dhe e prisha abdesin. Dola e mora abdes dhe pastaj u ktheva në xhami për herë të dytë. A të ulem dhe të dëgjoj hutben apo t’i fal dy rekate përshëndetje për xhaminë (tehijetul-mesxhid)? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) u përgjigj: Ulu dhe dëgjo hutben dhe […]

Forma e dërgimit të salavateve

Shejh Uthman el-Hamis (Allahu e ruajt) ka thënë: Salavati për Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) që ka ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar është: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për atë dhe përshëndeteni me “selam”!” El-Ahzab: 56. Kush thotë “sal-lAllahu alejhi ue sel-lem” […]

Sa është numri i namazlive që duhet të falet namazi i Xhumasë?

Transmetohet nga Xhabiri (radijAllahu anhu) se: “Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) po ligjëronte ditën e xhuma në këmbë. Erdhi një karvan nga Shami dhe njerëzit (që ishin në xhami) u nisën drej tij (karvanit) dhe nuk mbetën (me Profetin) vetëm se dymbëdhjetë burra.” Transmeton Muslimi me nr. 863. Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka […]

Veprat e ditës së xhuma që kanë shpërblime të mëdha

Transmetohet nga Selman el-Farisij (radijAllahu anhu) se Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Nuk lahet ndokush ditën e xhuma dhe pastrohet në mënyrën më të mirë që mundet, i lyen flokët me vaj nga vaji i tij apo lyhet me erë të mirë nga shtëpia e tij. Më pas niset për në xhami dhe […]

Vlera e dërgimit të salavateve

Shejh Sad bin Atik el-Atik (Allahu e ruajtë) ka thënë: Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Salavatet dhe selamet ia dërgoj të dërguarit të Allahut. Nëse dëshiron që të ngrihesh dhjetë shkallë, të të shkruhen dhjetë të mira dhe të të fshihen dhjetë të këqija, atëherë dërgo salavate për njeriun (krijesën) më të mirë. Sal-lAllahu ue […]

A duhet të dërgoj salavate kur hatibi mban hutbe?

Pyetje: Kur hatibi ditën e xhuma (gjate hutbes) përmend të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), a është detyrë për namazlitë të dërgojnë salavate për të apo jo? Përgjigje: Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) thotë: Po, ata dërgojnë salavate për të (Profetin alejhis-selam) por nuk i ngrenë zërat e tyre. Secili dërgon salavat […]

Porositë e sures Kehf

Porositë e sures Kehf: “…dhe mos shko pas atij që ia kemi shmangur zemrën nga përmendja Jonë.” (Që nuk e përmend Allahun) Dhe është preokupuar me dynjanë dhe e ka harruar fenë dhe adhurimin e Zotit të tij “sepse çështja e tij është kotësi”, veprimet e tij janë mendjelehtësi, neglizhencë dhe humbje. Ti mos i […]

A lejohet falja e namazit të xhumasë me një hutbe të vetme?

Shejhu i nderuar Ibën Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, është pyetur në lidhje me imamin që harron dhe u ligjëron njerëzve vetëm një hutbe, e pastaj fal me ta të xhumanë. Ai u përgjigj: Është detyrë për imamin dhe xhematin që të falin namazin e drekës (sepse namazi i tyre i xhumasë nuk saktësohet). “Mexhmu fetaua […]