Histori

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Nuhut (alejhi selam)

Të gjithë Pejgamberët duke filluar me Nuhun e deri tek Muhamedi (alejhis salatu ues selam) ishin në unanimitet për thirrjen (e njerëzve) në monoteizmin e pastër dhe ndalimin e tyre nga shirku (idhujtaria). Nuhu (alejhis selam) ashtu sikurse edhe Pejgamberët e tjerë, të parën gjë që u thonin njerëzve ishin këto fjalë: “O populli im! […]

Disa nga veçoritë e Profetit (alejhi salatu ues selam) të përmendura në Teurat.

Disa nga veçoritë e të Dërguarit të Allahut, Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!), të përmendura në Teurat. Hilal bin Ata bin Jeser[1] ka thënë: Kam takuar Abdullah bin Amër bin El Asin[2] dhe i kam thënë: “Më trego për disa nga veçoritë e të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)!” […]

Këshillë e vyer për atë që kërkon bereqet në kohën e tij!

Ka thënë dikush prej Selefëve: “Sa më shumë e shtoja pjesën time të leximit të Kuranit, aq më shumë më shtohej bereqeti në kohën time. Dhe vazhdoja ta shtoja pjesën e leximit, deri sa arrita të lexoja në pjesën time dhjetë xhuze”. Ibrahim ibn Abdul-Uahid el-Makdisi i ka thënë Dija el-Makdisit duke e këshilluar, në […]

E vërteta mbi fenë e Jehudëve (JUDAIZMIN) Pjesa e dytë

 KABALA DHE MISTICIZMI JEHUD Deri tani përmendëm se jehudët e konsiderojnë veten popull të zgjedhur dhe superior mbi gjithë popujt dhe krijesat e tjera. Tani do kuptojmë pak më shumë se “si” e “pse”. Në misticizmin jehud , i cili ka karakter panteistik[1](sepse kemi krijesa të  cilat janë edhe zot edhe krijim njëkohësisht ngaqë shkojnë […]

Një burrë arab që tregoi sinqeritet me Allahun dhe Ai ia plotësoi dëshirën e tij.

Shedad bin el Had (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcjell: “Një burrë nga banorët e shkretëtirës (beduin) erdhi tek Profeti (alejhis selam), besoi ne fenë e tij dhe vendosi ta ndiqte atë (Profetin). Ai tha: Dua të emigroj bashkë me ty. – Profeti (alejhis selam) ua la porosi disa shokëve të tij që të kujdeseshin për […]

Zekati i shikimit!

“Më ka treguar vëllai im Ebul Hasen Ali bin Hasen el Etheri, se një herë shejkh Albanin e kishte ftuar njëri prej vëllezërve. Aty ishte ftuar edhe Aliu. Natën, kur do të shpërndaheshin, shejh Albani e pyet Aliun: A keni ndonjë makinë?  Ai i përgjigjet: Jo, por do të na shpjerë vëllai ynë Ebu Lejla. – Shejhu ynë, Albani i […]

Çfarë tha Shejh Albani për veten kur i kaloi 84 vjet nga jeta e tij??

Në librin “Sahih Meuaridu Dham’an” ne hadithin me nr 2087, Ebu Hurejra radiaAllahu anhu përcjell se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Mosha e umetit tim dojetë mes gjashtëdhjetave dhe shtatëdhjetave dhe pak do jenë ata që do e kalojnë këtë moshë.” Ibn Arafe tha: Edhe unë jam prej këtyre të paktëve. Shejh […]

Njerezit ne sjelljet e tyre, ndahen ne shtate kategori:

Ibn Hazmi (Allahu e meshirofte) thote: “Njerezit ne sjelljet e tyre, ndahen ne shtate kategori: 1- Ata qe te lavderojne ne sy dhe te shajne ne mungese. Kjo sjellje, eshte e atyre hipokriteve qe shajne njerezit dhe eshte shume e perhapur ne mesin e tyre. 2- Ata qe te shajne ne sy dhe pas shpine. […]