Kryesore

Të gjitha qëniet i bëjnë sexhde Allahut por cila është natyra e kësaj sexhdeje?

Pyetje: Në suren El Haxh ajeti 18 Allahu i Lartësuar na tregon se të gjitha krijesat (qëniet) i bëjnë sexhde Allahut. Por cila është natyra e kësaj sexhdeje? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Ky univers dhe të gjitha qëniet e krijuara në të janë të nënshtruara ndaj Allahut, qoftë me zgjedhje apo me forcë. Besimtari […]

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit?

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote? Fjalët e fundit të Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote, ishin: “O Allah, (me) shoqërinë më të lartë.” Ky është titulli që Buhariu i dha një kapitulli […]

Këshilla të vyera dhe porosi të dobishme

Porosia e Hatab bin El Mual-la el Muhzumit për djalin e tij. Abdurrahman bin Ebi Atijeh el Himsi përcjell nga el Hatab bin El Mual-la el Mahzumi el Kurashi, se ai e kishte këshilluar djalin e tij duke i thënë: Biri im, duhet t’i kesh frikën Zotit dhe t’i bindesh Atij! Shmangu prej ndalesave duke […]

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”!

Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”! Këto fjalë shpesh shqiptohen dhe i dëgjojmë nga disa njerëz të paditur që gabojnë. Fjalët janë të vërteta por përdoren në mënyrë të gabuar, sepse ai që e thotë këtë përpiqet të justifikojë mëkatin që po bën. Ai pohon se besimi në zemër është i mjaftueshëm […]

Agjërimi i gjashtë ditëve pas muajit të Ramazanit

Transmetohet nga Ebu Ejubi (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kush agjëron Ramazanin dhe e pason atë me agjërimin e gjashtë ditëve nga muaji Sheual, është njësoj sikur ka agjëruar gjithë kohën (vitin).” Ebu Ejubi e pyeti: “Çdo ditë është e barabartë me dhjetë ditë?!” Ai (sal-lAllahu alejhi […]

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar

Qëndrimet e namazliut para Zotit të Lartësuar. Namazi ka një pozitë të shenjtë, e cila qëndron mes namazliut dhe Zotit të tij të vërtetë të Cilin e adhuron. Brenda namazit ai përsërit zotimet, detyrimet dhe pohimet që mishërohen në dëshminë e shehadetit: La ilahe il-lAllah, Muhamedun Resulullah (Nuk ka të adhuruar të vërtetë përpos Allahut […]

Vlera e dhënies së iftarit për agjëruesin

Vlera e dhënies së iftarit për agjëruesin. Transmetohet nga Zejd ibn Halid el-Xhuheni se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush i jep iftar një agjëruesi do të ketë një shpërblim të ngjashëm me të tijin, pa i zvogëluar aspak shpërblimin agjëruesit (që i dha iftarin).” Transmeton […]

Namazi i teravive është prej veçorive të Ramazanit

Namazi i teravive është prej veçorive të muajit Ramazan, dhe në të përmblidhen: 1. Leximi i Kuranit (nga imami) dhe dëgjimi i tij (nga xhemati). Dëgjuesi i vëmendshëm ka të njëjtin shpërblim si ai që e lexon, siç ka thënë Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë). 2. Dhikri dhe tesbihu. 3. Kërkimi i faljes (istigfari). […]