Kryesore

Libër i thjeshtë dhe i përshtatshëm në lidhje me zekatin

Shejhu ynë, vëllai im në Amerikë pyet për titullin e një libri të thjeshtë dhe përmbledhës rreth zekatit? Përgjigje: Libri “Fikhus Sunneh” i autorit Sejjid Sabik shoqëruar me librin “Temamul Minneh” të shejhut tonë El-Albanit (Allahu e mëshiroftë!) janë dy libra të mirë. Libri i shejhut tonë Albanit “Temamul Minneh” ka ndryshuar disa gjëra nga […]

Çfarë është Teuhidi Uluhijeh?

Prej besimi të Ehli Sunetit është se adhurojnë vetëm Allahun. Ata nuk adhurojnë zot tjetër përveç Tij, përkundrazi të gjitha adhurimet të cilat i ka urdhëruar Allahu, qofshin të obligueshme apo të pëlqyeshme ia atribojnë vetëm Atij pa i shoqëruar shok. Nuk i bëjnë sexhde askujt përveç Allahut. Nuk bëjnë tauaf (tauafi është rrotullimi rreth […]

Bindja ndaj të Dërguarit të Allahut!

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Por jo, për Zotin tënd! Ata nuk janë besimtarë derisa të mos zgjedhin ty për të gjykuar në të gjitha mosmarrëveshjet mes tyre, derisa të mos mbetet në veten e tyre asnjë pikë kundërshtimi ndaj vendimeve të tua dhe derisa t’i pranojnë ato (vendimet e tua) plotësisht të nënshtruar.” |Surja […]

Njësimi i Allahut në emrat dhe cilësitë e Tij

Besimi i Ehli Sunetit dhe Xhematit është se ata i pohojnë emrat më të bukur dhe cilësitë më të larta të cilat Ai (Allahu) i ka treguar për Vehten e Tij dhe i Dërguari i Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i ka konfirmuar për Të (Allahun). Ata (Ehlu Suneti dhe Xhemati) nuk e tejkalojnë atë […]

Agjërimi vullnetar

Transmetohet nga Ebu Seid El-Khudriu (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-Allahu alejhi ue sel-lem: “Ai i cili agjëron një ditë (vullnetare – shp) në rrugën e Allahut, atëherë si shkak i saj, Allahu ka për t’ia larguar fytyrën e tij prej zjarrit për 70 vjet.” […]

Agjërimit i ditës së Ashures

Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhu ue sel-lem: “Agjërimi më i mirë pas atij të Ramazanit është agjërimi i muajit të Allahut, Muharr-rrem, e namazi më i mirë pas atij të detyrueshëm është namazi vullnetar.” (Transmeton Muslimi, 1163). Gjithashtu transmetohet […]

Dispozitat e kryerjes së Umres (vizitës së Qabes)

Falenderimi i takon vetëm Allahut. Ky material tregon shkurtimisht veprat e ritualit të umres: Kur mbërrihet në mi’kat (vendi prej ku bën nijetin e umres – shp) është e pëlqyeshme të lahesh e të pastrohesh. Të njëjtën gjë si burri, e bën edhe femra, edhe nëqoftëse është me menstruacione ose lehonë. E vetmja gjë që […]

Ndërrimi i çorapeve para se të marrësh mes’h

Pyetje: Mora abdes dhe vesha çorapet pastaj i hoqa ato, dhe kur u kujtova se do më duhen për mes’h i vesha prapë. A quhet mes’hi mbi këto çorape? Përgjigje: Dihet se veshja e çorapeve për atë që do t’iu japë mes’h atyre, duhet të jetë pas një abdesi të plotë me larje të pjesëve […]