Kryesore

A mund ta arrijmë Firdeusin (xhenetin) e lartë? Cila është rruga që duhet të ndjekim?

A mund ta arrijmë Firdeusin (xhenetin) e lartë? Cila është rruga që duhet ndjekur? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Tirmidhiu (2450) transmeton se Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut (bekimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kush ka frikë se e zë […]

Respekti për dijen dhe dijetarët!

Respekti për dijen dhe dijetarët! Ibn Hazmi -Allahu e mëshiroftë- ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame, sa me atë shpesh krahasohet shejhu Islamit Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë-. Ibn Hazmi ka jetuar në Andaluzi (Spanja e sotme) e cila në atë kohë ishte skaji më perëndimor i botës islame e […]

Mësimi i tretë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e dytë)

Mësimi i tretë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e dytë). Në parathënien e librit El-Akide Et-Tahauije shënohet: *** “Kjo (përmbledhje) është sqarim i besimit të Ehli Sunetit dhe Xhematit sipas medhhebit të fukahave të miletit: Ebu Hanife En-Numan bin Thabit El-Kufij, Ebu Jusuf Jakub bin Ibrahim El-Ensarij dhe Ebu Abdullah Muhamed bin El-Hasen Esh-Shejbanij […]

Mësimi i dytë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e parë).

Mësimi i dytë: Parathënia e librit El-Akide Et-Tahauije (pjesa e parë).   Në parathënien e librit El-Akide Et-Tahauije shënohet: *** “Lëvdatat i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Ka thënë El-Alame, Huxhetul-Islam, Ebu Xhafer, El-Uerrak, Et-Tahauij në Egjipt -Allahu e mëshiroftë-:…” *** Kjo parathënie fillon me lavdërimin e Allahut të madhëruar siç është zakoni i myslimanëve […]

Shpjegimi i librit El-Akide Et-Tahauije Mësimi i parë

Shpjegimi i librit El-Akide Et-Tahauije  Mësimi i parë: Njohja me librin, autorin dhe vlerën e tij. Libri “El-Akide El-Tahauije” është një përmbledhje e hershme e besimit islam i shkruar para më shumë se njëmbëdhjetë shekujsh dhe konkretisht nga fundi i shekullit të tretë të hixhretit, apo fillimi i shekullit të katërt. Titulli i këtij libri […]

A duhet të jem i përgatitur me diçka të veçantë nga ana fetare kur më lind një foshnje?

Si duhet të veproj dhe a duhet të jem i përgatitur me diçka të veçantë kur më lind një foshnje? A ekzistojnë sunete (nga tradita Profetike) që duhet ti ndjek? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: I lutemi Allahua që ta bekojë foshnjën tuaj që do të lindë dhe ta bëjë atë prej njerëzve […]

Pse nuk na e ka treguar Profeti kohën kur do të ndodhë Kijameti?

Pse nuk na e ka treguar Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) kohën kur do të ndodhë Kijameti? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Së pari: Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) nuk na ka treguar se kur do të ndodhë kijameti, sepse ai nuk e dinte as vetë se […]