Agjërimi

Edukata e agjërimit

Edukata e agjërimit! Ato janë gjashtë: E para: Ruajtja e gjuhës dhe e gjymtyrëve prej mëkateve, për shkak të fjalës së Profetit (alejhi selam) i cili ka thënë: “Kush nuk e lë fjalën e rrejshme dhe punën me të, Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ushqimin dhe pijen e tij.”[1] Dhe ka thënë: […]

Dobitë e agjërimit

Agjërimi ka shumë dobi, dhe prej tyre janë; ngritja e gradëve në Xhenet, fshirja e gjynaheve, dobësimi i epsheve, shtimi i shpërblimeve, zhdërvjelltësimi për adhurime, falënderim ndaj Njohësit të fshehtësive, si dhe frenim nga mendimet për mëkate. Sa i takon ngritjes së gradëve kjo bazohet mbi fjalën e Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut […]

Obligimi i agjërimit

Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte detyrë edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm.” (Bekare: 183) Qëllimi i këtij jeti është që nëpërmjet agjërimit të ruheni nga Xhehenemi, sepse agjërimi është shkak për faljen e gjynaheve […]

Për një Ramazan të pranuar (1)

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) Përzgjedhur nga “Fetaua Nurun ala ed-derb” 1-Ky është muaj i begatë -muaji i Ramazanit- në lidhje me të cilin Allahu i Madhëruar ka thënë: “Muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë […]

Shpërblime madhore në muajin e begatë

Transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) nga Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) se ka thënë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara. Kush falet natën e Kadrit me besim dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, i falen atij mëkatet e kaluara.” Buhariu dhe Muslimi […]

Kur vjen Ramazani hapen dyert e Xhenetit

Transmetohet nga Ebu Suhejli nga babai i tij, nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kur vjen Ramazani hapen dyert e Xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit, ndërsa shejtanët lidhen.” Muslimi. Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu e ruajtë) ka thënë: Agjërim nga ana gjuhësore do […]

Urimi për ardhjen e Ramazanit

Transmetohet nga Ebu Hurjera (radijAllahu anhu) se ka thënë: I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i përgëzonte shokët e tij me rastin e ardhjes së Ramazanit, duke thënë: “Ju ka ardhur muaji i Ramazanit, muaji i begatë në të cilin Allahu e ka bërë obligim agjërimin e tij. Në këtë muaj hapen dyert […]

Gjashtë pika të rëndësishme në lidhje me muajin Shaban

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: O muslimanë! Ne gjendemi në muajin Shaban prandaj do të flasim rreth këtij muaji duke e përmbledhur fjalën tonë në gjashtë pika. Kjo në mënyrë që të sqarojmë atë që kemi për detyrë të sqarojmë. Lusim Allahun e Lartësuar të na furnizojë neve dhe juve me dije […]