Haxhi

Disa adhurime dhe rregulla të veçanta të këtij 10 ditëshi

Në fjalët e lartpërmendura të profetit alejhi selam ka një vlerësim të përgjithshëm të punëve të mira dhe rëndësisë së tyre në këtë dhjetëditësh mirëpo disa punë të mira janë më të veçanta dhe ja çfarë janë veçuar prej tyre: 1- Tekbiri (fjala ALLAHU EKBER), tehlili (fjala LA ILAHE IL-LALLAH) dhe tahmidi (fjala EL-HAMDULILAH). Ibn […]

Mirësitë dhe veçoritë e dhjetë ditëve të Dhul Hixhes

Falënderojmë Allahun që ka bërë për besimtarin sezone adhurimi, mëshire dhe gëzimi, ç’ka i jep mundësi atij të përfitojë nga të mirat e Bujarit. Falënderimet i takojnë Atij që pas muajit të madhërishëm të Ramazanit dhe agjërimit të gjashtë ditëve të shevalit ka bërë Dhul Hixhen muajin e haxhit, por jo vetëm. Allahu Bujar, ka […]

Vlerësimi i 10 ditëve të para të muajit Dhul-Hixhe

Dhjetë ditët e para të muajit Dhul-Hixhe sipas llogaritjeve të kalendarit tonë hënorë janë ditë të zgjedhura prej Allahut mes ditëve të vitit. Përzgjedhja e një gjëje mbi një tjetër është e drejtë e Allahut, sepse Ai është Krijuesi dhe si i tillë Ai i di më së miri të veçantat e krijesave të Tij. […]

Nijeti për fillimin e ritualit të Haxhit

Shejhu i nderuar Muhamed bin Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) u pyet: Kur e bën personi nijetin për fillimin e ritualit të haxhit ditën e Tervijes? Dhe nga cili vend? Shejhu i ndëruar (Allahu e mëshiroftë!) u përgjigj: Nijetin për t’u futur në ritualin e haxhit e bën ditën e Tervijes. Ajo është dita […]

Dobi të përmbledhura nga kapitulli i Haxhit (Pjesa e dytë)

Mendimet e përzgjedhura të shejh Ibën Bazit (Allahu e mëshiroftë!) në lidhje me haxhin dhe umrën Pjesa e dytë 8. Nëse fëmija ose robi kryejnë haxhin, ai saktësohet prej tyre, por nuk vlen nga haxhi Islam (duhet ta kryejnë përsëri pasi fëmija të arrijë pjekurinë dhe robi të fitojë lirinë). Bazuar në hadithin që e […]

Dobi të përmbledhura nga Kapitulli i Haxhit (Pjesa e parë)

Mendimet e përzgjedhura të shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) në lidhje me haxhin dhe umrën 1-Haxhi dhe umra janë detyrë (vaxhib) për secilin musliman që ka arritur pjekurinë dhe ka mundësi, një herë në jetë. 2-Haxhi është detyrë (vaxhib) të bëhet menjëherë nëse ekziston mundësia sipas fjalës më të saktë të dijetarëve. 3-Kryerja e […]

A i lejohet personit ta dërgojë (shoqërojë) babanë e tij në haxh para se të shkoj vetë për kryerjen e haxhit?

Pyetja e dhjetë nga fetvaja me nr (4765) Pyetje: A i lejohet personit ta dërgojë (shoqërojë) babanë e tij në haxh para se të shkoj vetë për kryerjen e haxhit? Përgjigje: Kryerja e haxhit është obligim për secilin musliman të lirë, të logjikshëm, që ka arritur pjekurinë dhe ka mundësi për kryerjen e tij një […]

Çfarë lejohet të veprohet para veshjes së ihramit?

Shkëputur nga libri:“Enciklopedia e Thjeshtuar e Fikhut” vëll: 4. Autori: SheikhHuseinEl-Auaishe (një prej nxënësve të njohur të sheikh Albanit -Allahu e mëshiroftë-). Shënim:Ihrami është veshja e rrobës së posaçme për të hyrë në ibadetin e umrës apo të haxhit. Sheikhu i nderuar në librin e tij thotë:  “Përpara ihramit.  Është e pëlqyer për atë që […]