Haxhi

Përmbledhje e dispozitave të haxhit

Allahu i Madhëruar thotë: “Kryeni haxhin dhe umran për hir të Allahut! E nëse pengoheni[1], atëherë therni kurban sipas mundësisë[2], dhe mos i rruani kokat tuaja deri sa kurbani të arrijë në vendin e vet! Por, cilido prej jush që është i sëmurë ose ka ndonjë lëndim në kokë[3], ta kompensojë atë me agjërim, ose lëmoshë, […]

Disa nga urtësitë dhe dobitë e haxhit

Disa nga urtësitë dhe dobitë e haxhit

Allahu thotë në Kuran:

“Dhe thirri njerëzit për të kryer haxhin, dhe ata do të vijnë ty këmbësorë e edhe kalorës, me deve të rraskapitura që vijnë prej rrugëve të largëta.

(Vijnë) Për të qenë të pranishëm në dobitë e tyre dhe që ta përmendin All-llahun në ato ditë të caktuara (në shenjë falënderimi) dhe për faktin që i ka furnizuar me kafshë. Hani pra prej tyre (kurbaneve) dhe ushqeni të ngushtuarin e të varfërin”.(Haxh 27-28)

Shejhu el-alameh Abdurrahman es-Sa`dij në koment të ajeteve të mësipërme ka thënë: Dmth: Të jenë tek faltorja e Allahut ashtuqë të arrijnë përfitime fetare nëpërmjet kryerjes së adhurimeve madhështore, vecanërisht atyre adhurimeve të cilat nuk gjenden askund tjetër vecse aty.Gjithashtu përfiton dobi të kësaj dunjaje, gjë e cila është e mirënjohur e dukshme për cdokënd.

Duke qenë se vetëm pak ditë na ndajnë nga ky rit i cili përbën një nga shtyllat bazë të islamit, është e përshtatshme të nxjerrim në pah disa nga kuptimet dhe përfitimet e këtij riti.

Vërejtjet dhe rregullat për vizitorët e shtëpisë së Allahut

Vëlla musliman, ti që ke vendosur të udhëtosh në shtëpinë e Allahut-Qaben, duke kërkuar kërkesën e babait tënd Ibrahimit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të-, duke marrë ritet nga ritet e Muhamedit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të- në kryerjen e obligimit tënd, ta madhështosh Qaben, ta shfaqesh dobësimin dhe robërimin për Allahun duke zbatuar fjalën e Allahut:
“Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo”. Ali imran 97.
Dhe fjalën e Muhamedit -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të-: “O ju njerëz Allahu e bëri obligim haxhin, andaj shkoni në haxh”.[…]

Rregullat e haxhit

I përgjigjem thirrjes Tënde o Zoti im, i përgjigjem thirrjes Tënde pa të bërë shok askënd. Vërtetë, falënderimi, mirësia dhe pushteti të takojnë vetëm Ty e Ti nuk posedon ortak.
Haxhi është një nga bazat e Islamit, por prej mirësisë së Allahut është fakti që na i ka obliguar vetëm një herë në jetë. Prandaj, nga haxhiu kërkohet që qëllimin e tij ta bëjë të sinqertë vetëm për Allahun e Madhëruar, sepse Allahu në një hadith kudsij thotë: Unë jam më i panevojshmi për ortak, prandaj kush bën një punë duke shoqëruar në të ndonjë tjetër përpos Meje, Unë do ta braktis atë dhe punën e tij.

Së dyti; kërkohet nga ai që të pasojë gjurmët e Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) në këto rite, e pas kësaj këshillojmë vëllezërit tanë të cilët duan të ndërmarrin rrugën për të kryer haxhin, që të mos udhëtojnë derisa ta mësojnë se si i dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) e kryente haxhin, në mënyrë që ta pasojnë atë dhe të zbatojnë porosinë e të dërguarit që thotë: Merrni nga unë ritet e haxhit tuaj.[…]