Namazi

A lejohet të kalohet para atij që falet në dy vendet e shenjta?

Shkëputur nga libri: “Enciklopedia e Thjeshtuar e Fikhut” vëll: 4. Autori: Sheikh Husein El-Auaishe (një prej nxënësve të njohur të sheikh Albanit -Allahu e mëshiroftë-). Sheikhu i nderuar në librin e tij thotë: [Ndalimi i kalimit përpara njeriut që falet në dy vendet e shenjta Sheikh Albani në librin e tij “Haxhi i profetit -alejhi […]

Porosia e fundit!

Të nderuar besimtarë, përpara se të dorëzonte shpirtin te Zoti i botëve dhe të shpërngulej nga kjo dynja e përkohëshme për në amshim, i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – la një amanet, një porosi të madhe. Tha: “Kujdes namazin, kujdes namazin, dhe ata që keni në pronësi!”[1] […]

Cili është gjykimi i faljes së namazit në xhaminë profetike, ngase në të gjendet varri i Profetit

Cili është gjykimi i faljes së namazit në xhaminë profetike ngase në të gjendet varri i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në të? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Varri i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nuk gjendet brenda xhamisë së tij. Ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është varrosur në dhomën e Aishes radijAllahu anha […]

Dy shkaqe të forta për përqëndrimin në fe! (Shkaku i parë)

Thotë Ibn Mes’udi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij: “Kush dëshiron ta takojë Allahun e Lartësuar nesër si musliman le të kujdeset dhe t’i ruajë këto namaze atje ku ftohet (thërritet) për t’i falur ato. Sepse Allahu ia ka ligjëruar Profetit tuaj – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – rrugët e […]

A lejohet leximi i sureve jo sipas renditjes që është në Kuran (kur lexon në namaz)?

Pyetja e parë nga fetvatë me nr (4909): Pyetje: A lejohet leximi i sureve jo sipas renditjes që është në Kuran, si psh: të lexohet surja El-Felek para se të lexohet surja En-nas ? Përgjigje: Më mirë është që suret të lexohen sipas renditjes që i është bërë Kuranit të Othmanit, duke filluar me suren […]

Namazi i xhumasë duhet të falet në xhami

Pyetja e pestë nga fetvaja me nr. (5628) Pyetja (5): Ai që e fal namazin e xhumasë me familjen e tij në shtëpi -në shtëpinë e tij- dhe u mban hutben atyre, duke menduar se e ka kryer namazin e xhumasë në shtëpi. A konsideorhet i saktë namazi i tij (i xhumasë)? Përgjigje: Kush e […]

Dobi të përmbledhura rreth namazit

Nuk ka dyshim se falja e namazit me xhemat bashkë me muslimanët në Shtëpitë e Allahut (xhamitë) është prej obligimeve më të rëndësisshme. Ai (namazi me xhemat) është prej shenjave të Islamit. Prandaj detyrë për çdokënd që ka arritur moshën e pjekurisë është që t’i japi rëndësi këtij namazi dhe kujdeset për të, të nxitojë […]

Në këto tri raste, adhurimi përzihet me syfaqësinë

Shejh ibn Uthejmini Allahu e mëshiroftë ka thënë: Adhurimi përzihet me syfaqësinë në tre raste: Rasti i parë: Kur nxitësi për ta kryer një adhurim që në zanafillë të jetë vështrimi i njerëzve, pra syefaqësia; kur një person ngrihet të falë namaz me qëllim që ta shohin njerëzit dhe që ta lavdërojnë njerëzit për namazin […]