Namazi

A lejohet të kalohet para atij që falet në dy vendet e shenjta?

Shkëputur nga libri: “Enciklopedia e thjeshtuar e fikhut” vëll. 4. Autor: Sheih Husein El-Auaishe (një prej nxënësve të njohur të sheih Albanit -Allahu e mëshiroftë-). Sheihu i nderuar në librin e tij thotë: Ndalimi i kalimit përpara njeriut që falet në dy vendet e shenjta. Sheih Albani në librin “Haxhi i Profetit -alejhi selam-” thotë: […]

Porosia e fundit

Të nderuar besimtarë! Përpara se të dorëzonte shpirtin te Zoti i botëve dhe të shpërngulej nga kjo dynja e përkohshme për në amshim, i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – la një amanet, një porosi të madhe. Tha: “Kujdes namazin, kujdes namazin, dhe ata që keni në pronësi!”[1] […]

Cili është gjykimi i faljes së namazit në xhaminë e Profetit?

Cili është gjykimi i faljes së namazit në xhaminë profetike, ngase në të gjendet varri i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: Varri i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) nuk gjendet brenda xhamisë së tij. Ai është varrosur në dhomën e Aishes (radijAllahu anha) e cila ka qenë […]

Dy shkaqe për përqëndrimin në fe – shkaku i parë –

Thotë Ibn Mes’udi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij: “Kush dëshiron ta takojë Allahun e Lartësuar nesër si musliman, le të kujdeset dhe t’i ruajë këto namaze atje ku ftohet (thirret) për t’i falur ato. Allahu ia ka ligjëruar Profetit tuaj – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – rrugët e udhëzimit, […]

A lejohet leximi i sureve jo sipas renditjes së tyre?

Pyetja e parë nga fetvatë me nr. (4909). Pyetje: A lejohet leximi i sureve jo sipas renditjes që është në Kuran, si p.sh. të lexohet surja El-Felek para se të lexohet surja En-nas? Përgjigje: Më mirë është që suret të lexohen sipas renditjes që u është bërë në Kuranin e Othmanit, duke filluar me suren […]

Namazi i Xhumasë duhet të falet në xhami

Pyetja e pestë nga fetvaja me nr. 5628. Pyetje: Ai që e fal namazin e Xhumasë me familjen e tij në shtëpi – në shtëpinë e tij – dhe u mban hutbe atyre duke menduar se e ka kryer namazin e Xhumasë. A konsiderohet i saktë namazi i tij (i xhumasë)? Përgjigje: Kush e fal […]

Dobi të përmbledhura rreth namazit

Nuk ka dyshim se falja e namazit me xhemat bashkë me muslimanët në Shtëpitë e Allahut (xhamitë) është prej obligimeve më të rëndësisshme. Ai (namazi me xhemat) është prej shenjave të Islamit. Prandaj detyrë për çdokënd që ka arritur moshën e pjekurisë është që t’i japi rëndësi këtij namazi dhe kujdeset për të, të nxitojë […]

Në këto tri raste, adhurimi përzihet me syfaqësinë

Shejh ibn Uthejmini Allahu e mëshiroftë ka thënë: Adhurimi përzihet me syfaqësinë në tre raste: Rasti i parë: Kur nxitësi për ta kryer një adhurim që në zanafillë të jetë vështrimi i njerëzve, pra syefaqësia; kur një person ngrihet të falë namaz me qëllim që ta shohin njerëzit dhe që ta lavdërojnë njerëzit për namazin […]