Fikh

A i lejohet gruas të japë zekatin në vend të burrit të saj kur ai nuk e jep atë?

A i lejohet gruas të japë zekatin në vend të burrit të saj kur ai nuk e jep atë?  Pyetje: Një grua e ka bashkëshortin e pasur. Pasuria e tij ka arritur nisabin (masën e caktuar nga sheriati), i ka kaluar viti dhe ka ardhur koha të nxjerrë zekatin. Gruaja e ka këshilluar dhe i […]

Përgëzohuni! Ju ka ardhur muaji i Ramazanit!

Përgëzohuni! Ju ka ardhur muaji i Ramazanit! Muaji i Ramazanit është muaji më i mirë dhe më me vlerë nga të gjithë muajt e vitit. Allahu i Lartmadhëruar e ka veçuar atë duke e bërë obligim agjërimin e tij, dhe shtyllën e katërt nga shtyllat e Islamit. Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Islami […]

A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzetë ditë?”

Pyetje: A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzet ditë pa i ikur tekbiri fillestar, Allahu i shkruan atij dy distancime; nga hipokrizia dhe nga zjarri?” Përgjigje: Po, hadithin e kanë konsideruar të mirë një grup dijetarësh, prej tyre shejhu ynë Albani (Allahu e mëshiroftë). Ky hadith ka ardhur në Sunenin e […]

Heqja e aparaturave të vdekurit klinik!

Heqja e aparaturave të vdekurit klinik! Nëse i sëmuri mbahet gjallë me aparatura, ndërkohë që të gjitha funksionet e trurit të tij janë ndërprerë përfundimisht, merr frymë në mënyrë artificiale dhe rrahjet e zemrës janë artificiale, në këtë rast heqja e aparaturave është e ligjshme. Këtë fetva ka dhënë komisioni i jurisprudencës Islame dhe komisioni […]

MJEKIMI NUK BIE NDESH ME KADERIN

MJEKIMI NUK BIE NDESH ME KADERIN Ibën Kajimi (Allahu e pastë mëshiruar!) ka thënë: ‘’Në hadithet e sakta përcillet urdhëri për marrjen e mjekimit, dhe se një gjë e tillë nuk bie ndesh me mbështetjen që duhet të ketë besimtari tek Allahu. Njësoj si plotësimi i nevojës së urisë dhe etjes që nuk bien ndesh […]

GJYKIMI FETAR MBI MJEKIMIN DHE LLOJET E TIJ

GJYKIMI FETAR MBI MJEKIMIN DHE LLOJET E TIJ ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHËMËSHIRSHMIT MËSHIRËPLOTIT! Legjislacioni islam ka në thelbin e tij marrjen në konsideratë të domosdoshmërive dhe nevojave të njerëzve, si dhe mirëqenien e përgjithshme të shëndetit fizik dhe mendor të tyre. Ai është i ndërtuar mbi kritere dhe standarte të cilat peshojnë dëmet […]

A është e domosdoshme për një musliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi?

Pyetje: A është e domosdoshme për një msliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi? Siç është respektimi i rregullave të trafikut, mosha e përcaktuar që lejon ngarjen e makinës etj, apo është e ndaluar? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Në lidhje me ligjet e vendosura në vendet jomuslimane, kemi […]

A mund të shkëputem nga namazi me xhemat nëse fëmija im fillon të qajë?

A mund të shkëputem nga namazi me xhemat nëse fëmija im fillon të qajë? Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Dijetarët janë pajtuar për faktin se ndërprerja e qëllimshme e një namazi të detyrueshëm (farz) pasi që ka filluar pa patur ndonjë justifikim, është haram. Arsyetimet legjitime që e bëjnë të lejueshme ndërprejen e namazit […]